Triển khai việc Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtrong Đoàn viên thanh niên Trường CĐSP Điện Biên giai đoạn 2022 – 2026

0
845

Thực hiện Hướng dẫn số 132-HD/TĐTN-XDĐ ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên về Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 20222026, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm đã xây dựng Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên giai đoạn 20222026 gắn với thực tiễn nhà trường.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên  giai đoạn 20222026, giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Trên cơ sở đó, Đoàn trường xác địnhrõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức để triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong học tập, làm theo Bác của đoàn viênnhất là tính nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ giảng viên trẻ. Đồng thời, tăng cường đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đoàn trường cụ thể hóa thành những việc đoàn viên cần làm để trở thành những con người mới có đạo đức cách mạng, có lẽ sống và khát vọng, có tinh thần dấn thân, lòng nhân ái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Giai đoạn từ năm 2022đến năm2026 chủ đề học tập được triển khai là Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo đó, việc triển khai tổ chức thực hiện sẽ gắn với chủ đề học tập từng năm, cũng như từng đối tượng, cụ thể là:

Đối với cán bộ đoàn, giảng viên trẻ, Đoàn trường triển khai học tập các chuyên đề theo từng năm, cụ thể: Năm 2022“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; Năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”; Năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lịch ích chung”; Năm2025: “Học tập và làm theo phong cách đi cơ sở của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Năm2026: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc”.

Đối với đoàn viên, sinh viên, Đoàn trường triển khai học tập các chuyên đề theo từng năm, cụ thể là: Năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”; Năm2023: “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao”; Năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”; Năm 2026: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần quốc tế trong sáng”.

Về tài liệu học tập:  Đoàn trường triển khai, cung cấp tài liệu học tập chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” – Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021), gửi theo các đơn vị Liên Chi đoàn, chi đoàn để phục vụ việc học tập.

Về phương pháp học tập: Đối với cán bộ đoàn, Đoàn trường tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng hình thức phong phú, sinh động theo nội dung chuyên đề. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tập, nghiên cứu; thực hiện việc sát hạch, kiểm tra, đánh giá thường xuyên và trong cả giai đoạn.Đối với đoàn viên sinh viên, Đoàn trường triển khai nghiên cứu tài liệu chuyên đề, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội do Đoàn trường quản lý. Chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng số, nhất là mạng xã hội; thông qua sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt…Đoàn viên sinh viên căn cứ nội dung chuyên đề đăng ký tự học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tự đăng ký. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi đoàn.

Sau khi học tập, Đoàn trường sẽ yêu cầu mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong từng năm học.

Đoàn trường xác định, triển khai việc Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtrong đoàn viên thanh niên Trường CĐSP Điện Biên giai đoạn 20222026 có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với tổ chức đoàn và đoàn viên sinh viên. Từ đó, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhchuyên đề năm 2022-2026 vào các chương trình, kế hoạch, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên theo từng năm học.Đặc biệt, việc học tập sẽ được tiến hành thường xuyên, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm.

Tác giả: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN