Đoàn trường CĐSP Điện Biên đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

0
674

Học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được Đoàn các cấp trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức nhiều đợt học tập, tuyên truyền rộng rãi cho ĐVTN nhà trường.

Ảnh 1,2: Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chính sách pháp luật đối với thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đoàn trường đã tổ chức 06 buổi học tập, tuyên truyền trực tiếp và 36 buổi học trực tuyến qua Zoom cho 570 đoàn viên thanh niên. Theo đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận, chương trình như: triển khai thực hiện các nội dung Luật Thanh niên năm 2020; Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022….

Ảnh 3, 4: Đoàn trường triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XVI  và tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Việc học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn có ý nghĩa quan trọng. Từ việc nắm vững những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN